НовиниСвят

Българите в чужбина могат да изпращат заявления по email

Българските дипломатически представителства приемат и по електронна поща сканирани заявления за участие в предстоящите на 23-и Октомври 2011г. избори за Президент и Вицепрезидент на Републиката.

Всяко дипломатическо представителство предоставя електронен адрес на който заявителите могат да изпращат попълненото и подписано от тях заявление за регистрация. МВнР предоставя и допълнителен:  izbori2011@mfa.bg на който можете да се обръщате за подробна информация или да задавате въпроси, свързана с изборите в чужбина.

Свали в PDF

Заявление за регистрация

Свали в PDF

Декларация за избиратели извън страната

Свали в PDF

Списък с електронните адреси на българските дипломатически представителства в чужбина


Често Задавани Въпроси

 1. Кой има право да гласува?
  Всеки български гражданин, който е навършил 18 години към изборния ден, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.
 2. Как да заявите своето желание за гласуване на изборите за президент и вицепрезидент на Република България при гласуване извън страната?
  Можете да заявите желанието си да гласувате извън страната пред дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава, в която се намирате. Това става в писмена форма чрез заявление по образец не по-късно от 27.09.2011 г. включително (25 дни преди изборния ден), подписано саморъчно и подадено лично или чрез писмо. Възможно е заявлението да бъде изпратено и в електронна форма, като сканираното изображение се изпраща на e-mail адреса на българското дипломатическо или консулско представителство на файл в -pdf формат.В едно заявление може да е вписано само едно лице. В заявлението задължително се посочват имената по паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), единният граждански номер, адресът на пребиваване в съответната държава, постоянният адрес в Република България и населеното място, в което желаете да гласувате.
  Образец на заявлението можете да изтеглите от тук Свали в PDF.
 3. Задължителна ли е предварителната регистрация?
  Регистрацията чрез писменото заявление не е задължителна, Вие може да упражните правото си на глас и когато името Ви не фигурира в избирателния списък.
 4. Къде може да упражните правото си на глас? Избирателни секции извън страната
  Предварително условие за провеждането на избори извън страната и за образуването на избирателни секции в чужбина е получаването на съгласие от съответната държава, като дипломатическите или консулските представителства на Република България задължително официално се обръщат с молба за получаване на това съгласие, освен ако местното законодателство не го позволява.
 5. Как се образува избирателна секция?
  • В населените места, където има дипломатическо или консулско представителство, избирателни секции се образуват при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват не по-късно от 27.09.2011г.
  • В населените места, където Република България няма дипломатическо или консулско представителство, избирателни секции се образуват при наличие на съгласие на приемащата държава и на не по-малко от 100 избиратели, подали заявления до 27.09.2011г.
  • Когато броят на желаещите да гласуват е повече от 1000, се образува нова избирателна секция в съответното населено място, като ръководителят на дипломатическото или консулското представителство съобразява адресите на секциите според местопребиваването на подалите заявление избиратели.
  • Централната избирателна комисия определя в срок до 01.10.2011 г. населените места, в които ще се образуват избирателните секции, като решението за това се публикува на интернет страниците на Министерството на външните работи и на дипломатическото или консулското представителство в съответната държава. В изпълнение на решението на ЦИК ръководителите на дипломатическите и консулските представителства образуват избирателни секции в съответните населени места не по-късно от 3 октомври 2011 г. и определят техните адреси.
 6. Как се съставят избирателните списъци в чужбина?
  Списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната, се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 18 дни /04.10.2011г./ преди изборния ден на интернет страницата на Министерството на Външните Работи и на дипломатическото и консулското представителство. Те съдържат имената на избирателя, номера и адреса на избирателната секция. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер. Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно и се отразяват на интернет страницата.
 7. В кой списък фигурирам?
  Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък. Министерството на външните работи изпраща данните на подалите заявления за гласуване български граждани на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГРАО) в Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството, за да бъдат заявителите заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България.
 8. Как протича гласуването в изборния ден?
  Изборният ден извън страната започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.
  Ако не сте включен в избирателните списъци предварително и имате избирателни права, може да бъдете вписан от секционната избирателна комисия в избирателния списък.
  За да гласувате, трябва да представите документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите)) и декларация по образец. Образец на декларация можете на изтеглите от тук Свали в PDF
  Ако в документа за самоличност не фигурира постоянният адрес на избирателя в Република България, той се вписва в избирателния списък въз основа на подадената декларация по образец.
  Когато в 19,00 ч. пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност и събират документите им за самоличност. Само тези избиратели се допускат до гласуване след 19,00 часа, но не по-късно от 20,00 часа.
 9. Срокът на личния ми документ е изтекъл?
  Когато срокът за валидност на паспорта или личната карта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическо или консулско представителство на Република България, че е подал заявление за продължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт или лична карта. Удостоверението се предава на секционната избирателна комисия и се прилага към избирателния списък.

Допълнителна информация бихте могли да намерите на Интернет страницата на Централната избирателна комисия.

Източник
Министерство на Външните Работи

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Back to top button